حذف جناب خان؛ چرا جناب خان از فصل جدید خندوانه حذف شد؟ / دلیل حذف جناب خان

جناب خان دراین فصل برنامه حضور نخواهد داشت و ...