کوسه چین دار Chlamydoselachus Anguineus موجود عجیب اعماق اقیانوس

کوسه چین دار یکی از موجودات بسیار عجیب با ظاهری متفاوت نسبت به سایر آبزیانی ست…