توماس بیکر و یارانش در روستای Nabutautau خورده شدند

در اتفاقات عجیب و مرموز و کشف نشده تاریخ، هنوز اتفاقاتی هست که شک و حیرت…