سوغاتی های عجیب و بامزه جهان

یکی از بهترین قسمتهای سفر، آوردن سوغاتی ست. البته برای سوغات گیرنده، نه سوغات دهنده! خصوصا…