مجسمه نیمه تمام زلاتان در سوئد

بعد از اینکه امروز زلاتان برای دهمین سال متوالی ...

سلفی گردشگری که منجر به شکسته شدن مجسمه قرن هجدهمی موزه لیسبون شد

مجسمه ها هم از شر سلفی در امان نیستند!