جیرجیرک دشتی 20 سال می خوابد

حشرات با اینکه عموما جثه های بسیار کوچکی دارند اما دنیایی سرشار از رمز و راز…