(( علی صادقی )) با تیپ عجیب در خارج از کشور

در این عکس علی صادقی بازیگر طناز و بامزه کشورمان را در یکی از ایستگاههای مترو…