چند سال طول می کشد تا لکسوس رنگ خاص LC500 را تولید کند؟

به نظر شما چقدر طول می‌کشد تا یک رنگ جدید تولید کنید؟ شاید در ظاهر بتوان…