مجسمه نیمه تمام زلاتان در سوئد

بعد از اینکه امروز زلاتان برای دهمین سال متوالی ...