55 سال غارنشینی بخاطر عشق نگار

عزیز 75 ساله به خاطر شکست در عشق ، سر به کوه گذاشت!