خطوط شگفت انگیز در پستی بلندی های مریخ

محققان معتقدند که موفق شده‌اند دلیل ایجاد خطوط شگفت‌انگیز در پستی بلندی‌های مریخ و حفره‌های آنها…

ساخت سازه 200 متری در 1 ساعت / ساختمان سازی در مریخ و ماه

محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با طراحی و ...