پرمصرف ترین و کم مصرف ترین محصولات کشاورزی از نظر آب

(( میزان مصرف آب در بخش کشاورزی حداکثر ۶۰ درصد تا ۷۰ درصد از منابع آب…