دانشمندان روسیه موفق به ساخت مغز مصنوعی شدند

دانشمندان آکادمی علوم پزشکی نیژنی نوگراد روسیه موفق ...