سخنی کوتاه! اما مهم با (( مهران مدیری )) ؛ خودمان را می کوبیم

مهران مدیری : چه میدونم کجاست . برو ترمینال بگو بلیط میخوام برای (( جهنم دره…