سلفی گردشگری که منجر به شکسته شدن مجسمه قرن هجدهمی موزه لیسبون شد

مجسمه ها هم از شر سلفی در امان نیستند!