سوخت زیستی از پسماندهای روغن زیتون

محققان فرانسوی با استفاده از بقایای بلااستفاده تولیدشده در فرآیند تولید روغن زیتون، موفق به تولید…