نُت دست نویس گوستاو مالر 4.5 میلیون پوند فروخته شد

این دست نوشته ها که در فاصله سال های ...