اطلاعاتی عجیب درباره پروانه ها و موش های صحرایی

در اطراف ما هر روزه اتفاقات و حوادث عجیبی رخ می دهد که شاید شنیدنش خالی…