چرا موی انسان پس از کشیده شدن پاره نمی شود ؟!

مقاومت موی انسان نسبت به وزنی که تحمل ...