استفاده از میکروربات جدید برای بخیه زدن رگ های (( زیر میلیمتری ))

در یک بیمارستان آکادمیک در هلند، اولین جراحی با استفاده از یک میکروربات جدید با موفقیت…