نخستین پرواز بدون خدمه مرد در جهان

نخستین پرواز بدون خدمه مرد : هواپیمایی هند نخستین شرکت هواپیمایی است که بسیاری از پرواز‌های…