ایران سالانه 20 سانتی متر فرونشست دارد

اراک، تهران ، سمنان و نواحی شرقی کشور در وضعیت بحرانی