سه بعدی بودن جهان / آیا می دانید که

آیا می دانید که : حجم های ساکن فضا که دارای سه درجه آزادی به نام…