بیل گیتس با این تبلیغ ثروتمند شد

اگر بیل گیتس ٣٨سال پیش تبلیغ نادرستی برای ...