170 فیلم مستند متقاضی شرکت در اسکار 2018

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی از نام‌نویسی 170 فیلم مستند برای شرکت در رقابت اسکار 2018…