2016 گرمترین سال تاریخ اعلام شد

آمار ناسا نشان می دهد ۲۰۱۶ از ...