فراخوان مجدد سامسونگ ؛ خطر انفجار 2/8 میلیون ماشین لباسشویی سامسونگ

این فراخوان، شامل ماشین لباسشویی هایی می شود که از تاریخ مارچ ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۶…