4 میلیون کامنت اعتراضی ایرانیها در اینستاگرام ترامپ / ثبت رکوردی جدید برای ایرانیها

استفاده ترامپ از یک عبارت جعلی به جای خلیج فارس باعث شد ایرانی‌ها با ثبت بیش…