یکسان دستی !!!

آیا می دانید یکسان‌ دستی یا دودستی به مفهوم توانایی فرد در به کارگیری هر دو دست است؟ Ambidexterity تنها در…