روسیه ماهواره 6 تنی چین را به فضا فرستاد

موشک پروتون ام همراه ماهواره مخابراتی چینی AsiaSat-9 شامگاه پنجشنبه به وقت مسکو از پایگاه فضایی…