بلمونت شهر هوشمند بیل گیتس در قلب آریزونا تاسیس می شود

یکی از شرکت های سرمایه گذار وابسته به هم-بنیانگذاربشردوست و ثروتمند مایکروسافت یعنی بیل گیتس اخیرا زمینی…