سیگنال Wow! و رمز و راز آن

سیگنال Wow! از جمله رازهای بسیار عجیب و مشکوک است. این سیگنال یک موج کوتاه است…