ناسا می تواند کامپیوترهای مقاوم به شرایط جوی سخت را به فضا بفرستد

تا کنون انسان توانسته به شبیه‌ترین سیاره به زمین ...