اپل فقط 45000 آیفون ایکس خواهد فروخت!

تا کنون گزارش و پیش بینی های بسیاری بابت عدم توانایی اپل در آماده سازی سفارش…